Privacyverklaring

Privacyverklaring Vrouwengospelkoor Kwadrant
Vrouwengospelkoor Kwadrant, gevestigd Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Site: www.koorkwadrant.nl, mailadres: koorkwadrant@hotmail.com
De op dat moment aangewezen secretaresse is de ‘functionaris gegevensbescherming’ van Vrouwengospelkoor Kwadrant. Zij is te bereiken via koorkwadrant@hotmail.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Vrouwengospelkoor Kwadrant verwerkt je persoonsgegevens omdat je werkzaamheden verricht voor/lid bent van het koor en je deze gegevens zelf aan het koor hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze administratie en website hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of iemand ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via koorkwadrant@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
vrouwengospelkoor Kwadrant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor de (financiële) administratie van ons koor
– voor het verzenden van informatie over (lidmaatschap van) ons koor
– om leden de mogelijkheid te geven onderling contact met elkaar te hebben
Geautomatiseerde besluitvorming
Vrouwengospelkoor Kwadrant neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Vrouwengospelkoor Kwadrant) tussen zit. Vrouwengospelkoor Kwadrant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel (daarin is de ledenlijst aangemaakt) en WordPress (site van het koor waarop de ledenlijst te vinden is op een afgeschermd gedeelte, alleen met wachtwoord te raadplegen door leden van het koor). Deze ledenlijst is daar te raadplegen door de leden/dirigent/muzikant(en) om onderling contact mogelijk te maken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vrouwengospelkoor Kwadrant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je je toestemming voor het bewaren en delen van je persoonsgegevens intrekt of zodra je je lidmaatschap voor het koor opzegt/je werkzaamheden voor het koor worden beëindigd, verwijderen wij je persoonsgegevens uit onze administratie en van (het afgeschermde gedeelte van) de site.
Delen van persoonsgegevens met derden
Vrouwengospelkoor Kwadrant deelt jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming en alleen met andere leden/dirigent/muzikant(en).
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vrouwengospelkoor Kwadrant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrouwengospelkoor Kwadrant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar koorkwadrant@hotmail.com. Vrouwengospelkoor Kwadrant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vrouwengospelkoor Kwadrant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op koorkwadrant@hotmail.com.